• 1401/01/23
  • - تعداد بازدید: 21
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

وظایف کمیته ارتقا

  1. 1.دريافت و بررسي مدارك و مستندات اعضاي محترم هيات علمي متقاضي ارتقاي مرتبه
  2. 2.بررسي امتيازات عضو هيات علمي در مواد آموزشي، پژوهشي و اجرايي از نظر كفايت امتيازات مكتسبه
  3. 3.تنظيم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هيات مميزه دانشگاه جهت بررسي در كميته تخصصي مربوطه
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: