• 1401/01/24
  • - تعداد بازدید: 40
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

دفترچه تلفن

ادارات و دانشکده ها

شماره های تماس

 دانشکده پزشکی

53314037 _ 53102432

 آموزش دانشکده پزشکی

53102245

دانشکده پرستاری

53318075 _ 53350994 _ 53350996

دانشکده پیراپزشکی

53102399

دانشکده پیراپزشکی)گروه هوشبری و اتاق عمل)

53102392

دانشکده پیراپزشکی(گروه علوم آزمایشگاهی)

53102399

 دانشکده بهداشت

53313413

مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

53102361

 دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

53102218

گروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دانشکده فناوری نوین پزشکی

53102436

گروه مهندسی بافت دانشکده فناوری  نوین پزشکی

53102246

اداره کل آموزش

53316310

اداره تحصیلات تکمیلی

53102427

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

53102225

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

53316309 _ 53102211

مرکز آموزش مجازی

53313414 _ 53102426

مرکز امور هیات علمی

53313414

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: