دکتر اکبر فرجادفر

دکتر اکبر فرجادفر

مشاور اجرایی معاونت آموزشی تلفن: 071-53316324 ایمیل: farjadfar@fums.ac.ir
دکتر عبدالحکیم  الکامل

دکتر عبدالحکیم الکامل

رئیس دانشکده پزشکی تلفن: 071-53314037 ایمیل: a.alkamel@fums.ac.ir
دکتر مصطفی بیژنی

دکتر مصطفی بیژنی

رئیس دانشکده پرستاری تلفن: 071-53318075 ایمیل: bijani.m@fums.ac.ir
دکتر نوید علی نژاد

دکتر نوید علی نژاد

رئیس دانشکده بهداشت تلفن: 071-53313413 ایمیل: a.alinejad@fums.ac.ir
دکتر سهراب  نجفی پور

دکتر سهراب نجفی پور

رئیس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شماره داخلی: 071-53102218 ایمیل: najafipour.s@fums.ac.ir
دکتر علی مروج

دکتر علی مروج

رئیس دانشکده پیراپزشکی تلفن: 071-53102399 ایمیل: a.moravej@fums.ac.ir
دکتر محمود  آغولی

دکتر محمود آغولی

مدیر اداره کل آموزش تلفن: 071-53316310 ایمیل: agholi@fums.ac.ir
دکتر محمود اوصانلو

دکتر محمود اوصانلو

مدیر اداره تحصیلات تکمیلی تلفن: 071-53102436 ایمیل: m.osanloo@fums.ac.ir
دکتر سید امین   کوهپایه

دکتر سید امین کوهپایه

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش تلفن: 071-53316309 ایمیل: kouhpayeha@fums.ac.ir
دکتر آرش بردبار

دکتر آرش بردبار

مدیر مرکز آموزش مجازی تلفن: 071-53102426 ایمیل: bordbar@fums.ac.ir
دکتر  محمد مهدی  نقی زاده جهرمی

دکتر محمد مهدی نقی زاده جهرمی

مدیر مرکز امور هیئت علمی تلفن: 071-53102424 ایمیل: mm.naghizadeh@fums.ac.ir
خانم سارا هادی پور

خانم سارا هادی پور

مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی تلفن: 071-53314037 ایمیل: vcedu@fums.ac.ir
خانم مریم مدام

خانم مریم مدام

مسئول دفتر معاونت آموزشی تلفن: 071-53102335
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: