معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر مرکز

 

مدیر مرکز توسعه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر شهناز کریمی

سمت اجرایی:  مدیر مرکز توسعه مطالعات و آموزش پزشکی

مرتبه علمی:  استادیار

مدرک تحصیلی:  آموزش در پرستاری بهداشت جامعه

شماره تماس داخلی:  211