معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ليست كارگاههاي برگزار شده توسط EDC  جهت دانشجويان  دانشگاه در سال 1393

رديف عنوان كارگاه مدرس تاريخ برگزاري مكان برگزاري تعداد جلسات
1 المپياد-حيطه استدلال باليني

جناب آقاي دكتر پاكدامن-سركار خانم دكتر شيرواني

سركار خانم دكتر توحيدي- سركار خانم دكتر بهمنيار

سركار خانم دكتر مقبول

ارديبهشت-خرداد-تير-مرداد بيمارستان ولي عصر 3
2 المپياد-حيطه علوم پايه

سركار خانم دكتر شجاعي فرد- سركار خانم دكتر ماكولاتي

جناب آقاي دكتر منصوري

ارديبهشت-خرداد-تير-مرداد دانشگاه 3
3 المپياد-حيطه مديريت

جناب آقاي نقي زاده - سركار خانم دكتر قاسمي

ارديبهشت-خرداد-تير-مرداد دانشگاه 4
4 المپياد-حيطه استدلال باليني جناب آقاي دكتر پايدار شهريور بيمارستان تروماي شيراز 1
5 المپياد-حيطه مديريت اعضاي هيات علمي دانشكده مديريت شيراز مرداد-شهريور دانشكده مديريت شيراز 3
6 مهارتهاي مطالعه سركار خانم كجوري آبان سالن حكمت دانشگاه 1
7 كنترل عفونت جناب آقاي حريري اسفند EDOدانشكده پرستاري 1