معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دفتر استعدادهای درخشان در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت هدایت و شکوفا سازی دانشجویان استعدادهای درخشان در سال 80، تاسیس تا با اجرای سیاستهای حمایتی و هدایتی مصوب وزارت بهداشت موجبات پرورش استعدادهای درخشان را فراهم آورد.

اهداف:

  1. شناسایی جذب ، حمایت ، هدایت استعدادهای درخشان و تلاش جهت
  2. شکوفایی آنان ایجاد تسهیلات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب
  3. برای پرورش استعدادهای درخشان راهم ساختن امکانات و برنامه های
  4. آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
  5. تشویق دانشجویان غیر استعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایطاستعدادهای درخشان