معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه آموزشی "تکنولوژی در آموزش" در تاریخ1396/10/04 ویژه اعضای محترم هیئت علمی (پایه و بالین) توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا(EDC) در سالن نحوی برگزار شد. این کارگاه مورد استقبال60 نفر از اعضا محترم هیئت علمی گردید.مباحث عمده مورد بحث در این کارگاه روش های نوین تدریس از جمله یادگیری ترکیبی، کلاس درس وارونه، پادکست و بازی سازی بود که توسط سرکار خانم دکتر مصلی نژاد (دکترای آموزش مجازی) ارائه شد.