معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

اخبار

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در تاریخ 96/8/15 جلسه ای با موضوع مرکز بالندگی در دفتر معاونت با حضور دکتر غلام پور معاونت محترم آموزش و مدیران بسته ها برگزار گردید.

در این جلسه  مقرر شد مدیران بسته ها ظرف دو هفته آینده نقطه نظرات خود را در خصوص چارت تشکیلاتی ، روابط بین برنامه ها ، شرایط تحقق اهداف و نیز برنامه های هر بسته را با تاکید بر برنامه های گروه کوچک به صورت مکتوب ارائه نمایند.