معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

فعالیت های نوآورانه EDC

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی که قسمت مهمی از پاراکلینیک را شامل می شود و اهمیت جواب صحیح آزمایشگاه بالین در کمک به تشخیص صحیح و سریع بیماری، آشنا شدن دانشجویان این رشته در بدو ورود به دانشگاه با محیط کار حرفه ای و پی بردن به اهمیت موضوع به صورت عملی و شناختن جایگاه خود بعنوان فرد مهمی در موضوع سلامت و بهداشت جامعه، مهم ضروري بنظر مي رسد. به همين خاطر آشنا شدن دانشجو به این نحو با محیط کار خود باعث می شود که با اشتیاق بیشتر و انگیزه بالاتر به مطالعه دروس تئوری و آزمایشگاهی در دانشگاه پرداخته و دانش علمی و عملی خود را با انگیزه بیشتر افزایش دهد، تا اینکه در آینده نیرویی با سواد و دارای دانش حرفه ای باشد و بتواند در خدمت به جامعه موفق تر عمل كند.در راستاي تحقق اين موضوع مطالعه اي با اهداف زير در دانشگاه علوم پزشكي فسا در برنامه ريزي و اقدام مي باشد.

هدف كلي (Goal ) :

  • بررسی تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم آزمایشگاهی با بالین

اهداف اختصاصي (Objectives ) :

  • تعیین تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم آزمایشگاهی با بالین
  • تعیین تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم در کسب آمادگی جهت کار آینده
  • تعیین تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم در نگرش بهتر و واقعی تر آن ها به شغل آینده خود
  • تعیین تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم در افزایش اعتماد به نفس آن ها
  • تعیین تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم در افزایش اعتماد به نفس در افزایش تفکر نقالانه
  • تعیین تأثیر مواجهه زودرس دانشجویان علوم در یادگیری مهارت های ارتباطی