معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اسامی دانشجویان استعداد درخشان تا پایان شهریور سال 91به شرح ذیل می باشد.خواهشمند است دانشجویان مذکور با مراجعه به سایت

 سما -قسمت استعداد های درخشان نسبت به ارسال درخواست عضویت اقدام نمایید.بعد از تایید دفتر استعدادهای درخشان نسبت به ثبت سوابق آموزش وپژوهشی وفرهنگی در سایت سما اقدام نمائید .

در صورت وجود مشکل و هرگونه سئوال به دفتر استعداد های درخشان واقع در ساختمان اداری طبقه دوم روبروی سالن روزبهان_سالن 3 قدیم مراجعه نمائید

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

وضعیت

ذكر افتخارات آموزشي و پژوهشي بر اساس ماده 2 آئين نامه

 

1

مجید

پاک نهاد

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتر

2

محمدرضا

معتضدیان

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتر

3

محبوبه

اسلام زاده

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتر

6

مریم

هادی برحق طلب

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

8

فهیمه

شکوهی

هوشبری

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

9

سکینه

جعفری

اتاق عمل

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتر

10

بابک

سمیع زاده

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

12

آسیه

زارعی

پرستاری

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

14

پریوش

احمدفر

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

15

الهام

شامخی

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتر

16

فروغ

فقیه

پزشکی90

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

17

مینا

بازیار سارانی

پزشکی89

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

18

راضیه

نصیری جابری

پرستاری90

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

19

زینب

میرزایی

پرستاری 89

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

20

کبری

آبدورا

پرستاری88

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

21

زینب

مهدی زاده

علوم90

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

22

علیرضا

مولازاده

علوم89

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

23

صفورا

ریاضی

علوم88

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

24

لیلا

رسول زاده

اتاق عمل89

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

25

ملیحه

رشیدی کوچی

اتاق عمل88

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

26

سیده سودابه

اعتضادی

هوشبری89

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

27

سمیه

کاویانی

هوشبری89

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

28

زهرا

مزیجانی

هوشبری87

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برتردر سال تحصیلی 90-91

34

مرتضی

کرمی منش

پزشکی

دکتری

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

35

رضوان

مرادی فرد

پرستاری88

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

36

سیده فاطمه

قدسی

علوم89

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

37

مریم

نیکنام

علوم88

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

38

مریم

کریمی

علوم87

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

39

فاطمه

رحمانی

اتاق عمل

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

40

سلیمه

زارعی

اتاق عمل

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

41

مهدی

نکوئی مقدم

فوریت

کارشناسی

دانشجو

ماده 1،بند ی،رتبه برترسال تحصیلی 89-90

42

علی

امیری

پزشکی

دکتری

دانشجو

دانشجوی پژوهشگربرتر