معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه کلیه ی دانشجویان مقاطع اینترنی واکسترنی دانشگاه

در راستای آموزش جامعه نگر ومنطبق با نیازهای جامعه کارگاه آموزشی آشنایی با پزشک خانواده ونظام ارجاع در تاریخ دوشنبه 17/9/93 ساعت 133 در محل سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر برگزار می گردد.