معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به اهميت اطلاعات ثبت نامي در سامانه كارمندايران اعضاي محترم هيات علمي در ارزيابي عملكرد،  اساتيد محترمي كه هنوز ثبت نام انجام نداده اند لطفاً به آدرس سايت كارمندايران http://www.karmandiran.ir  مراجعه كرده و ثبت نام كنند.  

 دانلود
راهنماي ثبت نام