معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

از كليه دانشجويان واجد شرايط احراز استعداد درخشان خواهشمند است به سيستم سما مراجعه كرده و درخواست عضويت بدهند.
شرايط احراز استعداد درخشان
دانلود

ْآيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان