معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

شرایط عضویت دانشجویان کارشناسی در بنیاد ملی نخبگان

1-      1- کسب معدل حداقل17 در دوره کارشناسی یا دانش آموخته اول دوره کارشناسی

2-     2-ارائه معرفی نامه از عضوهیات علمی دانشگاه محل تحصیل با رتبه حداقل استادیاری

3-      3-احراز یکی از شرایط زیر:

1-     مشارکت موثر در انتشار یا پذیرش نهایی حداقل یک مقاله کامل در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر

2-     داشتن نقش موثر در حل یک معضل کاربردی ومورد تیاز کشور با اعلام دانشگاه وتایید مراجع ذیصلاح

4-      4-کسب حداقل 10 امتیاز از ماده 2 و 3آیین نامه احراز استعداد های برتر بنیادملی نخبگان

5-      *دو سال از تاريخ فارغR04;التحصيلي نگذرد و در حال حاضر دانشجوي مقطع بعدي نباشد.

 شرایط عضویت دانشجویان دکتری حرفه ای در بنیاد ملی نخبگان

1-    1-کسب معدل حداقل17 در دوره دکتری حرفه ای

2-    2-ارائه معرفی نامه از عضوهیات علمی دانشگاه محل تحصیل با رتبه حداقل دانشیاری

3-      3-احراز یکی از شرایط زیر:

1-        مشارکت موثر در انتشار یا پذیرش نهایی حداقل دو مقاله کامل در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر

2-    داشتن نقش موثر در حل یک معضل کاربردی ومورد تیاز کشور با اعلام دانشگاه وتایید مراجع ذیصلاح

 *دکتری حرفه ای معادل کارشناسی ارشد است.

 

جهت دانلود آیین نامه مربوطه اینجا را کلیک نمایید.