معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص هدايت شايسته دانشجويان استعداد درخشان و مستعد در زمينه اي علمي، پژوهشي و فرهنگي و فراهم آوري بستر مناسب جهت پيشرفت اين دانشجويان، شوراي دانشجويي «كانون نخبگان دانشگاه علوم پزشکی فسا» با مصوبه هيات رئيسه دانشگاه آغاز به فعاليت نمود.
اهداف كانون نخبگان:
الف) شناسايي دانشجويان مستعد و استعداد درخشان در زمينه هاي گوناگون علمي، پژوهشي و فرهنگي
ب) فراهم سازي بستر مناسب جهت فعاليت استعداد های درخشان دانشجويي پزشكي و پیراپزشکی در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي
ج) فراهم سازي شرايط لازم و همكاري به سزا در جهت فعاليت ها و خطوط راهنماي «كانون نخبگان دانشگاه علوم پزشکی فسا»
د) تقويت خلاقيت و شكوفايي استعداد دانشجويان در عرصه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي

وظايف:
الف) شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر شاغل به تحصيل در رشته پزشكي و پیراپزشکی بر اساس معيار هاي مصوب در «كانون نخبگان دانشگاه علوم پزشکی فسا»
ب) فراهم ساختن تسهيلات، امكانات و بسترهاي مناسب براي نخبگان پزشكي و پیراپزشکی در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي
ج) تشكيل جلسات مستمر با حضور دانشجويان استعداد درخشان اطلاع رساني مناسب در زمينه فعاليت هاي كانون
د) تشكيل كميته هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي
ه) برقراری ارتباط مستمر و پویا بین اعضای كميته هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي

دانشجويان گرامي جهت اطلاع از نحوه عضويت و فعاليتهاي كانون به واحد EDC  مراجعه نمايند.
دانلود اساسنامه