معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظر به درخواستR04;های مکرر و استقبال از کارگاه فلسفه پزشکی برای دانشجویان، وزارت بهداشت در نظر دارد در تاریخR04;های 17 و 18 مردادماه کارگاه تکمیلی فلسفه پزشکی برای دانشجویان داوطلب را در تهران، سالن همایشR04;های رازی برگزار نماید. از آنجا که برای شرکت در این کارگاه لازم است دانشجویان منابع  را مطالعه کرده باشند برنامۀ مطالعاتی به شرح زیر پیشنهاد میR04;شود.

دانش فلسفی

 

منبع اصلی: Marcum, J. (2008). An introductory philosophy of medicine, Springer, chapters 4-7.[1]

منبع کمکی: درآمدی بر فلسفۀ طب، هنریک ولف، استیگ آندرپدرسون، ریبن روزنبرگ، طرح نو.

آشنایی با مفاهیم هستیR04;شناسی و معرفتR04;شناسی

صفحات 2 و 33 از فایل پی دی اف

فصل 2

هستیR04;شناسی سلامت و بیماری

فصل 4 فایل پی دی اف

فصل 4 و 6

هستیR04;شناسی تشخیص و درمان

فصل 5 فایل پی دی اف

فصل 4و7

معرفتR04;شناسی تفکر پزشکی

فصل 6 فایل پی دی اف

فصل 2، 3 و 7

معرفتR04;شناسی قضاوت و تصمیمR04;گیری بالینی

فصل 7 فایل پی دی اف

فصول 3، 4، 5 و7

تحلیل فلسفی

 

منبع اصلی: تفکر نقاد، نوئل مور و پارکر، نشر شهرتاش.

منبع کمکی: مثل فیلسوف نوشتن، ای پی مارتینیک، نشر هرمس.

مهارتهای تفکر نقاد

فصل 1

فصل 1: نویسنده و مخاطب

اصول نوشتن

فصل 2

فصل 2: منطق و استدلال در نگارش

فصل 4 :نوشتن

مغالطهR04;ها

فصل 6

فصل 5 :شگردهای نگارش تحلیلی

ساختار و انواع استدلال

فصل 7

فصل3 :ساختار مقاله فلسفی

منظور همان فایل پی دی اف هفتاد صفحهR04;ای است که در سایت المپیاد موجود است. که از این نشانی قابل دسترسی است

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/index.aspx?
   [1]