معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارگاه تحليل آزمون در تاريخ 1/2/1394 با حضور سركار خانم شهيدي مدرس كارگاه و اعضاي هيات علمي برگزار شد. در اين كارگاه  نوشتن اهداف آزمون قبل از طراحي سوالات، چگونگي تحليل آزمون و تفسير ضرايب مربوطه و عوامل موثر بر پايايي يك آزمون توضيح داده شد. در پايان به سولات اساتيد محترم پاسخ داده شد و پيشنهادات اساتيد جهت اجرايي شدن در معاونت آموزشي مطرح شد.

فايل كارگاه در سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ، بخش توانمند سازي اساتيد قابل دانلود مي باشد.