معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سومين كارگاه المپياد حيطه علوم پايه  شنبه مورخ 3/3/93 راس ساعت 11:30 در سالن حكمت 1 با حضور مدرس كارگاه خانم دكتر شجاعي فرد و دانشجويان اين حيطه برگزار گرديد.

چهارمين كارگاه المپياد حيطه استدلال باليني  سه شنبه مورخ 30/2/93 راس ساعت 12 در سالن كنفرانس بيمارستان ولي عصر(عج) با حضور مدرس كارگاه سركار خانم دكتر بهمنيار و  دانشجويان اين حيطه برگزار گرديد.

سومين كارگاه المپياد حيطه مديريت  يك شنبه مورخ 4/3/93 راس ساعت 13.30 در سالن حكمت 1  با حضور مدرس كارگاه سركار خانم دكتر قاسمي و جناب آقاي نقي زاده و دانشجويان اين حيطه برگزار گرديد.