معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارگاه مديريت صفحه شخصي مورخ  سه شنبه 26/1/1393 ساعت 12:30-13:30 در سالن نحوي برگزار گرديد.

اين كارگاه با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشكي فسا ، اعضاي هيات علمي  علوم پايه، كارشناسان و مدير  EDCبا هدف اطلاع رساني و آشنايي با صفحه شخصي  و FORUM برگزار گرديد.