معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه بررسي طرح درس و سؤالات پايان ترم گروه پرستاري مورخ سه شنبه 26/1/1393 ساعت 11 با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشكي فسا، اعضاي هيات علمي گروه پرستاري، كارشناسان و مدير EDC و EDO در محل معاونت آموزشي تشكيل شد.

 در اين جلسه سؤالات پايان ترم گروه پرستاري از لحاظ ساختاري و ميزان مطابقت با طرح درس گروه و رعايت كردن هر سه سطح تاكسونومي بررسي گرديد.