معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 

Physio Logo

 

 

 

 

 

 darbare                                                                                                                               tarikhche

            درباره گروه                                                                                                                                                  تاریخچه گروه 

 

                                                                                                                                    barname tosee           

                                                                                                                                                        برنامه توسعه 5 - 3 ساله گروه                                       

barname                                                                                                                                                 korikolom                           

                       

                                                                                                                                    

                                                                                                                             tajhizat

                                                                                                                                                  تجهیزات آزمایشگاهی

 liste daneshjoian                                                                                                                                                                         chideman doros

                       معرفی دانشجویان                                                                                                                                                                                              چیدمان دروس     

                                                                                                                                  azaie heiat elmi                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  معرفی مدیر گروه و اعضای گروه

                                                                                                                                    خانم دکتر آوا سلطان حکمت

                                                                                                                                    آقای دکتر کاظم جوانمردی

                                                                                                                                   خانم  دکتر منظر بانو شجاعی فرد

                                                                                                                                   خانم رقیه قدسی