معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تقويم آموزشي نيمسال اول 1395-1394

شروع نيمسال :                  شنبه 28/6/1394

پايان نيمسال:               پنجشنبه 24/10/1394

انتخاب واحد دانشجويان ورودي سالهاي قبل بصورت اينترنتي

يكشنبه 15/6/1394        لغايت           يكشنبه 22/6/1394

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان جديد الورود:

از طريق سايت آموزش متعاقبا اعلام مي گردد

حذف و اضافه:

يكشنبه 12/7/1394        لغايت        سه شنبه 14/7/1394

حذف اضطراري:

سه شنبه 17/9/1394        لغايت           چهارشنبه 18/9/1394

امتحانات:

شنبه 26/10/1394        لغايت           پنجشنبه 8/11/1394