معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 


 

رديف

موضوع

 دانلود

1

دستورالعمل اجرائی مراقبت و حفاظت در آزمايشگاه هاي زيست-پزشکي

اطلاعات کامل

2

مقررات ايمني زيستي در آزمايشگاه هاي ژنتيک پزشکي

اطلاعات کامل

3

کابينت های ايمنی بيولوژيک

اطلاعات کامل

4

راهنماي انتخاب دستكش هاي محافظ در مقابل خطرات شيميايي

اطلاعات کامل

5

دستورالعمل  تفكيك زباله

اطلاعات کامل

6

دستورالعمل استفاده از دوش و چشم شوي اضطراري(2)

اطلاعات کامل

7

دستورالعمل شستشوي دست بر اساس استاندارد

اطلاعات کامل

8

دستورالعمل استفاده از ماسک ذغال غعال 

 اطلاعات کامل

9

دستورالعمل استفاده ازکپسول آتش نشاني

 اطلاعات کامل

10

راهنما جهت استفاده ایمن از گلوتارآلدئید

 اطلاعات کامل

11

شیوه صحیح نظافت درصورت ریختن مواد خطرناک زیستی(biohazard spill clean up)

 اطلاعات کامل

12

راهنماي کمک هاي اوليه

اطلاعات کامل

13

راهنما جهت دفع مواد شيميايي در فاضلاب

اطلاعات کامل

14

دستورالعمل تماس با عوامل آلوده کننده عفوني و نيدلينگ

اطلاعات کامل

15

چک ليست وسايل مربوط به جعبه کمک هاي اوليه

اطلاعات کامل

16

دستورالعمل راهنماي دفع زايدات اتيديوم برومايد

 اطلاعات کامل

17

دستور العمل اجراي برنامه ايمني در انجام آزمايش هاي مولكولي

اطلاعات کامل

 

 

 

 

 

  

 رديف

دستورالعمل فني برخي از دستگاه و وسايل آزمايشگاهي

دانلود 
دستورالعمل

دانلود 
دستورالعمل جهت نصب

1

انكوباتور

اطلاعات كامل

 

2

اتوكلاو

اطلاعات كامل

اطلاعات كامل

3

بالن ژوژه

اطلاعات كامل

 

4

بن ماري

اطلاعات كامل

 

5

سانتريفوژ

اطلاعات كامل

 

6

ديسپنسر

اطلاعات كامل

 

7

ترازوي الكترونيك

اطلاعات كامل

 

8

فيلم فتومتر

اطلاعات كامل

 

9

فريزر

اطلاعات كامل

 

10

لوازم شيشه اي

اطلاعات كامل

 

11

لوپ

اطلاعات كامل

 

12

ميكروتوم

اطلاعات كامل

 

13

استوانه مدرج

اطلاعات كامل

 

14

آون-فور

اطلاعات كامل

 

15

فتومتر

اطلاعات كامل

 

16

پي پت

اطلاعات كامل

 

 17

يخچال 

اطلاعات كامل 

 

18

سمپلر(ميكروپيپت)

اطلاعات كامل

 

19

ترازو

اطلاعات كامل

 

20

اسپكتروفتومتر

اطلاعات كامل

 

21

دماسنج

اطلاعات كامل

 

22

پردازنده بافتي(Tissu Processors)

اطلاعات كامل