معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

اعضا کمیته برنامه ریزی و پایش

اعضاء کمیته برنامه ریزی و پایش:

جناب آقای دکتر علی خانی جیحونی

جناب آقای دکتر بهرام موحدی

جناب آقای محمد قربانی