معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

کمیته مرجع سلامت روان

کمیته مرجع سلامت روان (Psychological health)

دکتر آرمان ضرغامی -دکتر آروین هدایتی دکتر فاطمه حبیبی  دکتر سمیه معتضدیان دکتر  مجید نجفی گلیانی -  خانم طاهره غلامی  دکتر مجتبی فرجام  دکتر ژیلا فریدونی  دکتر افسانه قاسمی  خانم فرزانه مباشری   خانم آمنه کجوری   دکتر آمنه مدرکی دکتر مجید نقدی  دکتر اعظم حامدی فرد خانم  الهام دیده روشن  خانم آزاده رشیدی  دکترمحمد حسین  اجاقی خانم زهرا مرادی

مستندات :

جلسه کمیته مرجع سلامت روان فروردین 95

جلسه کمیته مرجع سلامت روان آذر 95

جلسه کمیته مرجع سلامت روان بهمن 95

جلسه کمیته مرجع سلامت روان فروردین  96

جلسه کمیته مرجع سلامت روان خرداد 96