معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

کمیته مرجع بیماری های واگیر

       

کمیته مرجع بیماریهای عفونی  Infectious Diseases

دکتر سهراب نجفی پور -دکتر سید علا کاظمینی  دکتر محمود آغولی –– دکتر علیرضا توسلی  دکتر جلال کریمی  دکتر محمد اکراهی  دکتر  میترا یزدانی سروستانی دکتر زهره پور منتصری - مهندس رئیسی  آقای پژمان باقری  خانم فرزانه مباشری  خانم زهرا مرادی دکتر فریبا علیزاده -  دکتر محمد حسین افسریان -دکتر عباس عبداللهی  محمدرضا عطاالهی ––دکتر مریم مقبول -  دکتر سید علا کاظمینی  خانم  فاطمه نوروزی  - دکتر مجتبی فرجام خانم دکتر رویا کوکبی   مهندس شرفی  حجت الله ستوده

 

مستندات:

جلسه کمیته بیماری های عفونی فروردین 95

جلسه کمیته بیماری های عفونی آذر95

جلسه کمیته بیماری های عفونی بهمن 95

جلسه کمیته بیماری های عفونی فروردین 96

جلسه هماهنگي راه اندازي كلینيك هپاتيت

جلسه کمیته مرجع بیماری های عفونی خرداد 96