معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مدیریت ستاد شاهد و ایثارگر

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

 M H Afsarian.18

نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمدحسین افسریان

سمت اجرایی: مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

شماره تلفن داخلی: 419