معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

سایر موارد

کارگاه مقاله نویسی :

کارگاه 4 روزه مقاله نویسی پیشرفته توسط استاد برجسته جناب آقای دکتر بهروز آستانه در سالن حکمت 1 برگزار گردید.