معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

قوانین،آیین نامه ها و فرم های مرتبط

 

الف) عمومی

آیین نامه اداری و استخدامی اعضا هیات علمی

دستورالعمل ترفیع سالانه و رکورد علمی اعضای هیات علمی دانشگاه

آیین نامه پایه تشویقی پژوهشی

فرم پایه تشویقی پژوهشی

قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها

آیین نامه اجرایی قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

ب) هیات ممیزه(ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت)

آیین نامه ها:

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

جداول مربوط به آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزشی وپژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فرم ها:

فرم علم سنجی 96(چک لیست ماده 3 برای ارتقاء به استادی اعضای هیات علمی پژوهشی)

فرم علم سنجی 96(چک لیست ماده 3 برای ارتقاء به استادی اعضای هیات علمی آموزشی)

فرم علم سنجی 96(چک لیست ماده 3 برای ارتقاء به دانشیاری اعضای هیات علمی پژوهشی)

فرم علم سنجی 96(چک لیست ماده 3 برای ارتقاء به دانشیاری اعضای هیات علمی آموزشی)

فرم خام ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی(بر اساس آیین نامه 1395)

فرم ارزشیابی متقاضیان ارتقاء به استادیاری با توجه به دریافت مدرک دکتری

ج) ترفیع سالیانه

فرم ترفیع سالیانه دانشگاه علوم پزشکی فسا

د) جذب

آیین نامه و دستورالعمل هیات اجرایی جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی