معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

قوانین،آیین نامه ها و فرم های مرتبط

آیین نامه استاد مشاور

آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی

احراز مرتبه  استادی اعضای هیئت علمی آموزشی

دستورالعمل ترفیع سالانه و رکود علمی

پیش نویس پیشنهادی فرایند تشویقی اعضای کارگروه های تخصصی  مرکز برنامه ریزی

فرم های مربوط به  آیین نامه "فعالیت های نوآوری (دانش پژوهی ) در آموزش علوم پزشکی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

آیین نامه بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انجام تعهدات به صورت هیئت علمی و متقاضیان تبدیل وضعیت

فرم ترفیع

پیش نویس پیشنهادی فرایند تشویقی اعضای کارگروه های تخصصی  مرکز برنامه ریزی

پیش نویس پیشنهادی فرم ترفیع

شرح وظایف مرکز امور هیئت علمی

ابلاغ مصوب امتیاز فرهنگی

آیین نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

آیین نامه فعالیت های نوآوری(دانش پژوهی) در علوم پزشکی

آیین نامه تسهیلات  نقل و انتقالات فرزندای اعضای هیئت علمی 

دستورالعمل اجرایی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ی ارتقاء اعضای هیئت علمی 

فرم ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی علوم پایه

دستور العمل جذب و به کارگیری اعضای هیئت علمی

 جدول های کاربردی جذب

آیین نامه اجرایی ارتقا اعضای هیئت علمی_بخش دانش پژوهی

جدول گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها

پیوست آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته