معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مسئول اساتید مشاور دانشگاه

 

 dr.nematollahi

 

 

دکتر آمنه نعمت الهي

دكتري تخصصي علوم و صنايع غذايي

هيات علمي  گروه بهداشت و ايمني مواد غذايي

آدرس ايميل: