معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

امـور آمـوزشـی

اعضای کمیته نقل وانتقالات:

  • معاون آموزشي
  • مدير امور آموزش
  • رئيس دانشكده پرستاري
  • نماينده دانشكده پزشكي- پيراپزشكي – بهداشت  
  • نماينده آموزش