معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

اداره کل آموزش

فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی فرم نظر سنجی دانشجو

فرآیندهای اداره کل آموزش (2)

فرآیندهای اداره کل آموزش (2) فرآیند حضور و غیاب فرآیند صدور تائیدیه تحصیلی فرآیند حذف و اضافه فرآیند صدور مرخصی تحصیلی  فرآیند برنامه ریزی کلاسی فرآیند صدور گواهینامه موقت فرآیند صدور معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه عمومی فرآیند انتخاب واحد فرآیند رسیدگی ...

اعضای کمیته نقل وانتقالات

اعضای کمیته نقل وانتقالات اعضای کمیته نقل وانتقالات: معاون آموزشي مدير امور آموزش رئيس دانشكده پرستاري نماينده دانشكده پزشكي- پيراپزشكي – بهداشت   نماينده آموزش

تقویم نقل وانتقالات

تقویم نقل وانتقالات تقويم نيمسال اول : مهلت تكميل و ارسال فرم : نيمه دوم خرداد ماه تاريخ برگزاري جلسه شورا : نيمه اول تير ماه    تقويم نيمسال دوم : مهلت تكميل و ارسال فرم : نيمه دوم آذر ماه تاريخ برگزاري جلسه شورا :نيمه اول ديماه