معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

استعداد درخشان

آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادھاي علمي و جشنواره هاي دانش آموزي در رشته هاي علوم پزشكي

آیین نامه  نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادھاي علمي و جشنواره هاي دانش آموزي در رشته هاي علوم پزشكي آیین نامه  نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادھاي علمي و جشنواره هاي دانش آموزي در رشته هاي علوم پزشكي