معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

استعداد درخشان

دفتر استعدادهای درخشان در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت  هدایت و شکوفا سازی  دانشجویان استعدادهای درخشان  در سال 80، تاسیس تا با اجرای سیاستهای  حمایتی و هدایتی مصوب وزارت بهداشت موجبات پرورش استعدادهای درخشان را فراهم آورد.

اهداف:

 1. شناسایی جذب ، حمایت ، هدایت  استعدادهای درخشان  و تلاش جهت  
 2. شکوفایی آنان ایجاد تسهیلات و برنامه های آموزشی  و پژوهشی مناسب 
 3. برای پرورش استعدادهای درخشان راهم ساختن امکانات  و برنامه های 
 4. آموزشی و پژوهشی  مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 5. تشویق دانشجویان غیر استعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایط استعدادهای درخشان

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان :

 1. اجرای برنامه های مصوب وزارت بهداشت و بر طرف نمودن مشکلات موجود در رابطه با استعدادهای درخشان 
 2. پیگیری موانع شکوفایی استعدادهای درخشان از قبیل مشکلات آموزشی- خوابگاه و...
 3. برگزاری برنامه های آموزشی نظیر کارگاهها و کلاسهای رایانه و روش تحقیق و...
 4. ارائه گزارش کار از انجام فعالیتها  به تفکیک مورد انجام  امور اداری و اجرایی دفتر استعدادهای درخشان
 5.  اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های مختلف  استعدادهای درخشان وزارت  
 6. حمایت از اجرای پژوهشهای علمی دانشجویان استعدادهای درخشان
 7. حمایت از دانشجویان با استعداد و نخبه غیر عضو دفتر استعدادهای درخشان