معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

اخلاق حرفه ای

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی حقوق بيمار رضايت آگاهانه در پژوهش اخلاق در آموزش آموزش اخلاق پزشكي تخصيص منابع در علوم پزشكي اخلاق در گروه هاي كاري منتورينگ (mentoring ) اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي اخلاق در پژوهش

مقدمه و معرفی

مقدمه و معرفی اخلاق حرفه اي (professionalism ) رفتار حرفه اي طي دهه اخير بطور ويژه مورد توجه مسئولان آموزش پزشكي قرار گرفته است و به عنوان توانمندي مهم و باارزشي كه بايد آموزش و ارزيابي آن در دوره آموزش پزشكي مورد توجه ويژه قرار گيرد، محسوب مي گردد. پروفشناليسم يكي ...