معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

پژوهش در آموزش

 

پژوهش یک روند فعال، هوشمند و ساختارمند برای کشف، تغییر و بازنگری پدیده ها، رخدادها، رفتارها و فرضیه ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده های موجود جهت دست یافتن به راهکارهای علمی و فناوری بکار می رود. واحد  پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای رسالت اصلی خویش از طریق همکاری، حمایت، کنترل و اصلاح پژوهش های آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشگاه و دانشکده های مربوطه سعی می نماید گامی موثر در ارتقای کیفیت آموزشی بردارد. به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش ، رویکرد اصلی این واحد تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبناي حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد در زمینه های پژوهشی است . در همین رابطه برگزاری ژورنال کلابهایی با موضوعات یاد شده و رهنمود های لازم در زمینه تحقیقات آموزشی از جمله فعالیت های این واحد است . نظر به لزوم و اهمیت انجام پژوهش های کاربردی و زمینه فعالیتهای آموزشی، تعیین اولویت های این پژوهش ها نیز از فعالیت های این کمیته می باشد.

 

اهداف :

  • ارتقاء کیفی سطح آموزش دردانشگاه
  • همکاری وحمایت درانجام پژوهشهای آموزشی
  • برطرف نمودن نقاط ضعف در آموزش بالینی با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده
  • بهبود فرایند آموزش با استفاده از امکانات فن آوری نوین در آموزش
  • سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش

پیوست ها:

اولويت هاي پژوهش در آموزش.pdf حجم فایل:187.46 کیلوبایت