معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

پژوهش در آموزش

پژوهش در آموزش

پژوهش در آموزش   پژوهش یک روند فعال، هوشمند و ساختارمند برای کشف، تغییر و بازنگری پدیده ها، رخدادها، رفتارها و فرضیه ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده های موجود جهت دست یافتن به راهکارهای علمی و فناوری بکار می رود. واحد  پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه ...