معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

فعالیت های نوآورانه EDC

مواجهه زودرس

مواجهه زودرس با توجه به اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی که قسمت مهمی از پاراکلینیک را شامل می شود و اهمیت جواب صحیح آزمایشگاه بالین در کمک به تشخیص صحیح و سریع بیماری، آشنا شدن دانشجویان این رشته در بدو ورود به دانشگاه با محیط کار حرفه ای و پی بردن به اهمیت موضوع به صورت ...

طرح ادغام

طرح ادغام ادغام در علوم پزشکی به عنوان یکی از موضوعات جدید در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح گردیده است. ادغام یا در هم آمیختن موضوعات درسی، سازماندهی مواد آموزشی به منظور برقراری رابطه میان آن‌ها و یکپارچه نمودن مطالبی است که اغلب به صورت جداگانه ...

cohort آموزشي

cohort آموزشي مرکز مطالعات وتوسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد به منظور حفظ وپایش اطلاعات دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه ،در طول تحصیل ،وزمان فراغت از تحصیل ، اقدام به طراحی واجرای یک مطالعه ی کوهورت نماید. اهداف: پایش تاثیرات آموزش برروی ...