معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

برنامه ریزی آموزشی

وظایف و فعالیت ها

وظایف و فعالیت ها ايجاد تعامل و ارتباط بين معاونت هاي دانشگاه با هدف پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه. تشكيل كميته آموزش پزشكي پاسخگو براي تعيين اولويت برنامه ها و مسئوليت افراد. تعيين اهداف آموزش پاسخگو. راه اندازی وفعال سازی عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر با همکاری وهماهنگی ...

اهداف و رسالت پزشکی جامعه نگر

اهداف و رسالت پزشکی جامعه نگر اهداف برنامه: هدف اصلي برنامه : ارتقاي نظام آموزش پزشكي كشور در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه . اهداف فرعي برنامه: تدوين كوريكولوم آموزش در راستاي  پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي . طراحي نظام پايش و ارزيابي ...

معرفی واحد پزشکی جامعه نگر

معرفی واحد پزشکی جامعه نگر « جامعه نگري در آموزش پزشكي » در جهت «پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه »، مفهومي است كه امروز توجه به آن بيش از هر زمان ديگر جهت ارائه خدمات در قلمرو رشته هاي وابسته به علوم پزشكي احساس مي گردد. تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بايستي به نحوي باشد كه توانمندي ...