معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

برنامه ریزی آموزشی

پیوست ها:

فرم خام طرح درس.doc حجم فایل:52.50 کیلوبایت
فرم بازنگری برنامه درسی مدیرگروه.docx حجم فایل:14.60 کیلوبایت
بخش ارتقا.docx حجم فایل:105.31 کیلوبایت
شناسنامه خدمت.docx حجم فایل:18.60 کیلوبایت
فرم ارزیابی درسی.docx حجم فایل:15.14 کیلوبایت
فرم استفاده از روش های نوین در آموزش.docx حجم فایل:13.56 کیلوبایت
فرم بازنگری برنامه درسی استاد.docx حجم فایل:15.44 کیلوبایت
فرم شناسنامه درس.docx حجم فایل:61.62 کیلوبایت
فرم طرح درس.doc حجم فایل:95.00 کیلوبایت
فرایند طرح درس فسا.pdf حجم فایل:37.64 کیلوبایت