معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

واحد ارزشیابی

ارزشیابی گروههای بالینی

این نوع ارزشیابی به دو صورت انجام می پذیرد که عبارتند از:

  1. ارزشیابی کمی: به صورت ماهانه انجام می شود وبه صورت گزارش ماهانه از طرف معاونت آموزشی به مدیران گروه بازخورد داده می شود.
  2. ارزشیابی کیفی: هرماه یکی از بخشهای بالینی انتخاب می شود وارزشیابی کیفی اساتید، نحوه آموزش، رضایت مندی دانشجویان طبق یک چک لیست انجام می شود وبعد از آن طی جلسه ایبا معاونت محترم آموزشی، مدیرگروه و اعضاء گروه مربوطه، نقاط قوت وضعف گروه ارائه می شود و جهت رفع مشکلات وارتقاء نقاط قوت راهکارهای لازم داده می شود.