معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

واحد ارزشیابی

واحد ارزشیابی

واحد ارزشیابی كيفيت امروزه در راس امور سارمانها قرار دارد و بهبود كيفيت از دغدغه هاي اصلي آنهاست. شناسايي نقاط قوت و ضعف ،تشخيص تهديدها و فرصت ها و تلاش براي بهبود وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب و كسب وضع برتر از اهم وظايف سازمانها از جمله دانشگاهها مي باشد.بهبود ...

ارزشیابی درونی گروه های بالینی

ارزشیابی درونی گروه های بالینی ارزشیابی گروههای بالینی این نوع ارزشیابی به دو صورت انجام می پذیرد که عبارتند از: ارزشیابی کمی: به صورت ماهانه انجام می شود وبه صورت گزارش ماهانه از طرف معاونت آموزشی به مدیران گروه بازخورد داده می شود. ارزشیابی کیفی: هرماه یکی از بخشهای بالینی انتخاب ...