معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

واحد ارزشیابی

روند ارزيابي اساتيد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي فسا به شرح ذیل مي باشد:

الف:دانشجویان:

  • انجام ارزشیابی دانشجو از استاد در اواسط ترم در مورد كليه اساتيد از طریق وب
  • نتايج حاصل از ارزيابي در فرم هاي مشخص به استاد مربوطه بصورت محرمانه وآنلاین اطلاع رسانی می شود.

ب:همکار از همکار:

  • فرم ارزشیابی همکار از همکار در بین اساتید همکار در گروه توزیع میشود،حداقل افراد ارزیابی کننده هر استاد 3 نفر می باشد.در مورد گروه هایی که شامل یک یا دو استاد می باشند همکاران ارزیابی کننده را از بین گروه هایی که بیشترین همکاری را با گروه مربوطه دارند انتخاب می شوند

ج:مدیرگروه از همکار:

  • فرم ارزشیابی مدیر گروه از همکار در بین مدیر گروه ها توزیع می شود.

د:معاون آموزشی از همکار:

  • اساتید نیز توسط معاون آموزشی با فرم ارزشیابی معاون آموزشی از همکار مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

نمره نهايي ارزشیابی اساتید:

نمره نهايي ارزيابي استاد ، ميانگين نمرات چهار روش به شرح زير خواهد بود:

نظرات دانشجويان - نظرات همكاران - نظر مدير گروه -   نظرمعاون آموزشی