معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

دفاتر توسعه آموزش

دفاتر توسعه آموزش

دفاتر توسعه آموزش دفترتوسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی فسا درمرداد ماه 91با هدف اجرای اهداف استراتژیک وتعامل در تصمیم گیری ها در جهت ارتقاء آموزش دانشکده پزشکی وبا پوشش گروههای بالینی تاسیس گردید. ازمهمترین اهداف دفترمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ، توانمند سازی اعضاء هیات ...