معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كيفيت امروزه در راس امور سارمانها قرار دارد و بهبود كيفيت از دغدغه هاي اصلي آنهاست.

شناسايي نقاط قوت و ضعف ،تشخيص تهديدها و فرصت ها و تلاش براي بهبود وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب و كسب وضع برتر از اهم وظايف سازمانها از جمله دانشگاهها مي باشد.بهبود مستمر كيفيت نيازمند ارزشيابي مستمر مي باشد.

بازرگان راه حل بهبود كيفيت آموزش پزشكي را ايجاد ساز و كار مناسب و كارآمد ارز يابي مي داند و خاطر نشان مي سازد كه اهميت ارزيابي از آنجهت است كه واقعيت يا كيفيت آنچه مي خواهد محقق شود تعيين مي گردد.

از جمله روش هايي كه كاربرد زيادي در بهبود مستمر كيفيت نظام دانشگاهي دارد و به عنوان اولين مرحله در استقرار نظام تضمين كيفيت از آن يادمي شود، ارزيابي دروني است . ارزيابي دروني گام نخست اجراي الگوي اعتبارسنجي است كه   طي آن نظام دانشگاهي به منظور خود در آ ينهديدن، اقدام به ارزشيابي مي كند تا جنبه هاي قوت و ضعف خود را دريابد و به اصطلاح ضعف ها بپردازد .

ارزشيابي آموزشي به يك فعاليت رسمي گفته مي شود كه برا ي تعيين كيفيت، اثر بخشي و يا ارزش يك برنامه، فرآورده، پروژه، فرا يند، هدف يابرنامه درسي به اجرا در مي آيد. هدف اصلي ارزشيابي آموزشي، تعيين قدر و ارزش پد يده مورد ارزشيابي است تا اين كه به افراد علاقه مند ومسئول كمك كند تا درباره آن پديده تصميم هاي درستي اتخاذ نمايند.

مفهوم ساده ارزيابي دروني خود را در آيينه ديدن است كه در آموزش پزشكي انجام يك ارزيابي خوب شرط لازم و احتمالا كافي براي رسيدن به هدف ارتقاء كيفيت در روند ارزيابي محسوب مي شود.

در ارزيابي دروني گروه عوامل موثر در آموزش پزشكي را بررسي كرده و وضعيت موجود را با استفاده از ابزار مناسب (پرسشنامه و چك ليست) بدست مي آورد.براي اين منظور نظرات مدير گروه،اعضاء هيئت علمي و دانشجويان گرفته مي شود.سپس اين وضعيت را با وضعيت مطلوب آن مقايسه كرده ،نقاط قوت و ضعف را بر اساس يافته هاي ارزشيابي ،مورد تجزيه و تحليل،بحث و بررسي قرار مي دهد و راهكارهاي لازم را براي ارتقاء و بهبود كيفيت آموزش در سطح گروه،در سطح دانشگاه و در سطح وزارتخانه پيشنهاد مي دهد

به منظور شناسایی نقاط قوت وضعف گروههای آموزشی می باشد وبرنامه ریزی جهت رفع مشکلات وارتقاء نقاط قوت گروه به مدت 3 تا 5 سال انجام می شود.

اعضای کمیته ارزشیابی درونی:

 1. معاونت آموزشی دانشگاه
 2. مدیرEDCو EDO
 3. کارشناسEDO
 4. مدیر گروه مربوطه و سایر اعضا گروه

 

شرح وظایف :

·        مدیریت ، هدایت و نظارت بر ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

·        عملیاتی نمودن برنامه های ارزیابی در سطح گروههای آموزشی و دانشکده ها

·        برگزاری کارگاه توجیهی ارزیابی درونی

·        تشکیل گروههای کاری برحسب علاقه و توانمندی اعضاء

·        تشکیل جلسات منظم به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات جهت ایجاد هماهنگی در فعالیت ها

·        تهیه و تدوین پروپوزال هایی در خصوص موضوعات مرتبط با ارزیابی درونی

·        ارائه گزارش شش ماهه / یکساله از فعالیت های انجام شده

·        انجام امور محوله از سوی EDC دانشگاه 

 

ارزشیابی آموزشی

ترویج روش های ارزشیابی نوین مانند مانند OSCE، DOPS، Minicex و ارزشیابی 360 درجه

اهداف: 

 1. تدوين فرمهاي ارزشيابي با توجه به نظر كارشناسان عضو كميته ارزشيابي
 2. جمع بندي اطلاعات ارزشيابي دانشكده ها و تجزيه و تحليل علمي داده ها
 3. كمك به مديران در تصميم گيريهاي آموزشي ، برنامه ريزي هاي استراژيك دراز مدت
 4. تهيه گزارشات ادواري از عملكرد واحدهاي مختلف آموزشي دانشگاه و ارسال آنها به مسئولين واحدها
 5. مكانيزه و ديجيتالي كردن فرآيند جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مورد نياز در فرآيند ارزشيابي
 6. سازماندهي جمع آوري داده ها در مورد برنامه هاي آموزشي اجرا شده بر اساس
 7. نظرسنجي از دانشجو و تا حد امكان استفاده از روشهاي ديجيتالي و بصورت بانك اطلاعاتياز تمامي فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي

دانلود اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه فسا