معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 1. ايجاد تعامل و ارتباط بين معاونت هاي دانشگاه با هدف پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه.
 2. تشكيل كميته آموزش پزشكي پاسخگو براي تعيين اولويت برنامه ها و مسئوليت افراد.
 3. تعيين اهداف آموزش پاسخگو.
 4. راه اندازی وفعال سازی عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر با همکاری وهماهنگی مدیران گروههاو مسئولین واحدهای مربوطه.
 5. بازنگري logbook ها و افزودن آيتم هاي جامعه نگر بر اساس نيازهاي روز جامعه.
 6. نیازسنجی از گروه های آموزشی و اساتید برای تهیه نیازهای آموزشی در جهت آموزش جامعه نگر
 7. نیازسنجی از دانشجویان مقاطع پایانی تحصیلی برای تهیه نیازهای آموزشی
 8. نیازسنجی از جامعه در جهت تعبیه نیازهای روز جامعه در کیفیت برنامه های آموزشی
 9. نیازسنجی از جامعه در جهت پیش بینی نیازهای کمی سلامت جامعه
 10. افزودن فیلدهای آموزشی مناسب با نیازهای جامعه در کوریکولوم دانشجویان مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف.
  • مدارس
  • مهدهای کودک
  • داروخانه
  • دندانپزشکی
  • معاونت غذا و دارو
  • معاونت درمان
 11. طراحی نظام پایش و ارزشیابی مداوم کوریکولوم در راستای نیازهای جامعه
  • اجرای بازدیدهای دوره ای از مراکز آموزشی جامعه نگر
  • تکمیل فرمهای ارزشیابی برنامه آموزش جامعه نگر
  • نظرسنجی از اساتید در خصوص رضایت از برنامه آموزش جامعه نگر
  • نظرسنجی از دانشجویان در خصوص رضایت از برنامه آموزش جامعه نگر
 12. تعیین عوامل خطرزای سلامت جامعه و آموزش در عرصه
  • بررسی جامع مشکلات سلامت و شیوع بیماری ها، مشکلات تغذیه ای و بهداشت
  • اولویت بندی مشکلات سلامت و شیوع بیماری ها، مشکلات تغذیه ای و بهداشت
 13. اجرای کارگاه های آموزش پزشکی جامعه نگر در راستای توانمندسازی اساتید و گروه های آموزشی
 14. تهیه پمفلت و کتابچه های معرفی کامل آموزش جامعه نگر در جهت توانمندسازی اساتید و گروه های آموزشی
 15. گنجاندن مباحث مربوط به اقتصاد سلامت در برنامه های آموزشی در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه
 16. در اولویت قرار دادن طرح های پژوهشی در راستای پزشکی جامعه نگر و ایجاد نظم انگیزشی جهت پژوهش های کاربردی در سطح جامعه
 17. قرار دادن برنامه های آموزشی در راستای نیازهای روز جامعه در برنامه های آموزش مداوم فارغ التحصیلان گروه های پزشکی