معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اهداف برنامه:

  • هدف اصلي برنامه : ارتقاي نظام آموزش پزشكي كشور در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه .

اهداف فرعي برنامه:

  • تدوين كوريكولوم آموزش در راستاي  پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي .
  • طراحي نظام پايش و ارزيابي مداوم كوريكولوم آموزش در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به منظور حفظ پويايي آن.
  • اصلاح كوريكولوم آموزش گروه هاي آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه.
  • طراحي شاخص هاي ارزشيابي برنامه ي آموزش در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه.
  • طراحي نظام شناسايي و ارزيابي نيازهاي واقعي جامعه در حوزه ي سلامت كشور .
  • طراحي برنامه هاي توانمند سازي در دانشگاه ها و گروه هاي آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه.
  • طراحي نظام انگيزشي مناسب براي سياستگذاران ، اساتيد ، دانشجويان و ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي جامعه.