معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

« جامعه نگري در آموزش پزشكي » در جهت «پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه »، مفهومي است كه امروز توجه به آن بيش از هر زمان ديگر جهت ارائه خدمات در قلمرو رشته هاي وابسته به علوم پزشكي احساس مي گردد. تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بايستي به نحوي باشد كه توانمندي هاي فارغ التحصيلان در شناسايي مشكلات بهداشتي درماني جامعه و نحوه ي انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزايش يابد.

دانشگاه علوم پزشكي فسا بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه سلامت كامل جامعه و انسان را به عنوان محور بر شمرده شده است و در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كه مشخصات جامعه سالم ايراني را "... برخوردار از سلامت ، رفاه ، امنيت غذايي ، تامين اجتماعي ، فرصت هاي برابر ، توزيع مناسب درآمد ، نهاد مستحكم خانواده ، به دور از فقر ، فساد ، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب " توصيف مي كند و با توجه به سند ملي برنامه چهارم كه بيان مي نمايد "نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش ها و نيازهاي جديد ، توانمندسازي نيروي انساني موجود و تربيت نيروي انساني جديد اصلاحات آموزشي به عمل خواهد آورد"بر اين باور است كه آموزش و پژوهش بايد در راستاي نيازها و اولويت هاي جامعه باشد تا بتواند خدمات جامعي را به صورت عادلانه در دسترس مردم قرار دهد و در اين زمينه خود را برابر مردم ، اساتيد و دانشجويان مسئول مي داند.

ما برآنيم تا با اجراي اين برنامه ، نظام آموزش پزشكي دانشگاه را در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه ، و در راستاي تحقق برنامه توسعه چهارم كشور در حوزه سلامت ، ارتقاء دهيم .

واحد آموزش پزشكي جامعه نگر مسئول هدايت ، نظارت و حمايت از اين برنامه ها مي باشد تا با استفاده از حمايت وزارت بهداشت، دانشگاه و همكاري گروه هاي آموزشي بتواند دانش آموختگاني توانمند براي اداره ي نظام سلامت كشور تربيت نمايد.