معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو از اعضای هیات علمی     

مدیرگروه از اعضای هیات علمی                         

معاون آموزشی از اعضای هیات علمی             

همکار از همکار                                                 

خود ارزیابی                                                        

ارزشیابی دروس معارف اسلامی                    

دروس عملی آزمایشگاهی                            

ارزشیابی بالینی