معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • حقوق بيمار
  • رضايت آگاهانه در پژوهش
  • اخلاق در آموزش
  • آموزش اخلاق پزشكي
  • تخصيص منابع در علوم پزشكي
  • اخلاق در گروه هاي كاري
  • منتورينگ (mentoring )
  • اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي
  • اخلاق در پژوهش